کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

نویسندگان

چکیده

در نواحی شهری ، در نتیجه افزایش سطوح نفوذ ناپذیر ، حجم زیادی از بارندگی به صورت رواناب به منابع پذیرنده ( شامل آب های سطحی و زیر زمینی) انتقال می یابد . به طور کلی منظور از رواناب های شهری آب هایی است که در سطوح شهری در اثر بارش و یا آب حاصل از ذوب برف تولید و با توجه به حمل زیاد بار رسوبی از مهمترین منابع آلوده کننده آب ها محسوب می گردد. در این تحقیق با نمونه گیری لحظه ای از رواناب خروجی یکی از حوزه های شهر اصفهان در 13 رخداد بارندگی در فصل های پاییز و زمستان 1381 و اندازه گیری 10 پارامتر کیفی و کمی رواناب به بررسی کیفیت رواناب پرداخته شد . به منظور مدل سازی بار آلودگی رواناب با استفاده از تکنیک های آماری چند متغییره چهار فاکتور اکسیژن خواهی شیمیایی ، کل جامدات معلق ، نیترات و دبی متوسط جریان بعنوان عامل های اصلی برای ورود به مدل رگرسیونی شناخته و مدل رگرسیونی مناسب به کمترین خطا ( 009/0) و بیشترین ضریب همبستگی ( 998/0 ) برای براورد بار آلودگی رواناب خروجی ارایه شد . پارامترهای ورودی به پارامترهای کل جامدات معلق و اکسیژن خواهی شیمیایی بود . در مرحله بعد به منظور صحت مدل با استفاده از داده های دو رخ داد که در مدل شرکت داده نشدند ، معیارهای خطا براورد شدند که همگی دال بر کفایت و صحت مدل به دست آمده بود . با کمک این مدل می توان با اندازه گیری دو پارامتر ورودی مدل کل با آلودگی رواناب خروجی را در رخدادهای آتی براورد نمود . همچنین مدل رگسیونی دیگری بر اساس ویژگی های بارش ارایه شد که استفاده از آنها بسیار راحت تر و ساده می باشد ولی از دقت کمتری برخوردار است .