دوره و شماره: دوره 57، شماره 1 - شماره پیاپی 1000075، تیر 1383 (2) 
بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS)

عبدالمحمد عابدیان کناری؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی


مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری

نعمت اله خراسانی؛ علی شکرایی؛ ناصر مهردادی؛ علی اصغر درویش صفت


تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری


مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

نوشین طغرایی؛ داود پارسا پژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سودابه علی احمد کروری