تعیین مناسب ترین شرایط سایه برای پرورش نو نهال های راش ( Fagus orientalis LIPsky) در نهالستان کوهستانی اوریملک سنگده

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین مناسب ترین میزان سایه برای پرورش نونهال های راش( Fagus orientalis LIPsky) دریک نهالستان کوهستانی ، اثر سه تیمار سایه 33 ، 50، 60 درصد به همراه یک تیمار نور کامل با چهار تکرار ، در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی روی نهال های یک ساله گونه یاد شده ، مورد آزمایش قرار گرفت نتیجه این بررسی در پایان یک فصل رویش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف سایه روی زنده مانی نونهال های راش ( در سطح 01/0 >p ) و روی ارتفاع آن ( در سطح 05/0 >p ) معنی دار است ، ولی اثر آن روی قطر یقه معنی دار نیست . کمترین نرخ زنده مانی ( به مقدار 63 درصد ) در نور کامل مشاهده شد و زنده مانی در سه سطح سایه 33 ،50 ،60 درصد بیش از 90 درصد بوده است . ارتفاع نونهال ها ، با کاهش سایه ( افزایش نور)، افزایش یافت . با توجه به کاهش قابل توجه زنده مانی در نور کامل ، استقرار سایبان هایی با سطح 33 تا 66 درصد برای پرورش نونهال های راش در نهالستان های کوهستانی نتیجه مناسبی را به دنبال خواهد داشت . این تحقیق بر روی نهال های یکساله راش به عمل آمده و جهت پایش تغییرات نتایج ، نیاز به ادامه آن تا زمان انتقال به عرصه اصلی می باشد .