مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق بخشی از توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی منطقه ارسباران از نظر ویژگی های کمی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند . ابتدا تشابه توده های مورد بررسی به وسیله عکس های هوایی سال 1347 به مقیاس 20000: 1 بررسی شد و توده های جنگلی مشابه انتخاب شدند . سپس 92 خط نمونه با شبکه آماربرداری 300 × 150 متر از توده های جنگلی کمی سطح مقطع برابر سینه و تعداد در هر هکتار درختان بررسی شده که تعداد در هر هکتار و سطح مقطع برابر سینه توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران به طور معنی داری بیشتر از توده های جنگلی منطقه غیر حفاظتی است .