تاثیر مواد و روشهای حفاظتی بر روی خواص فیزیکی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus camaldulensis)

نویسندگان

چکیده

گرده بینه ها از گونه دست کاشت اکالیپتوس در نور آباد ممسنی تهیه شدند و به قطعات
100× 7×7 سانتی متر تبدیل شدند و تا رطوبت زیر 20 درصد خشک شدند . برای تحقیق طرح آزمایشی کرت های خرد شده انتخاب شد . سه روش اشباع شامل بتل ، روپینگ و روپینگ مضاعف و سه ماده حفاظتی همراه با نمونه های شاهد به کار گرفته شد . یک ماده حفاظتی کرئوزوت و دو ماده دیگر محلول در آب بودند که بر اساس استاندارد AWPA و PH مناسب ساخته شد . نتایج بدست آمده حاکی از این است که آغشته کردن چوب باعث عکس العمل درونی چوب و عناصر چوبی می شود . هم کشیدگی کلی نمونه های تیمار شده کاهش پیدا نموده است . روش کرئوزت این اثر را بیشتر موجب شده شده است . این به معنی تثبیت ابعاد چوب بر اثر اشباع با مواد مختلف است . اتصالات عرضی مواد حفاظتی با عناصر چوبی و توالی دو مرحله ای خشک کردن و بسته شدن منحنی هیسترس و حجیم کنندگی غیر قابل برگشت از علل آن است . وزن مخصوص نمونه های تینار شده با مواد حفاظتی در مقایسه با نمونه های شاهد پایین تر است ، بخصوص در مورد تیمار روپینگ مضاعف ، کرم ، فلوئور ، ارسنیک ، این کاهش بارزتر است . علل آن می تواند وجود ترک های جزیی در روی چوب ، ترک های میکروسکوپی ( شکست لایه میانی ، جداشدگی لایه های دیواره ...) افزایش بعد غیر قابل برگشت و تورم عناصر چوبی ، تنش خشک کردن دو مرحله ای ، شستشوی غیر منتظره باشد . روش های ملایم تر مانند روپینگ و مواد با فرایت کمتر نظیر کرم ، مس و ارسنیک نسبت به سایر مواد ارجح است .