تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت

نویسندگان

چکیده

اثر پوشش تمشک ( Rubus fructioncosus L.) روی برخی ویژؤگی های نهال راش
( Fagus orientalis LIPsky) در حفره تاج پوشش نسبتا باز یک راشستان در شمال ایران مطالعه شد . برای این منظور در مرکز یک حفره با مساحت حدود هفت آر ، بعد از پاکتراشی رستنی ها ، دو تیمار با نهال های دست کاشت سه ساله راش ، در چهار تکرار 36 تایی ، به فواصل کاشت 50× 50 سانتی متر ، مورد آزمایش قرار گرفت . در این تیمار مبادرت به آزاد کردن نهال های راش از بوته های تمشک شد و در تیمار دیگر نهال های راش زیر بوته های متراکم تمشک نگه داشته شد ( تیمار شاهد ).
نتایج تحقیق در انتهای فصل رویش سال دوم آشکار کرد که نرخ زنده مانی نهال های راش در عرصه های دخالت نشده (17 درصد) بیشتر از آنها در عرصه های دخالت شده ( 46 درصد) بود (05/0 > p) . رویش طولی نهال ها در دو تیمار ( به ترتیب 4/18 و 17 سانتی متر) از نظر آماری تفاوتی نشان نمی داد . کیفیت شادابی نهال ها تحت تاثیر تیمار های فوق قرار گرفت ، طوری که حدود 80 درصد و 60 درصد نهال ها به ترتیب در عرصه های واقع شده در زیر تمشک و آزاد شده از تمشک دارای شادابی خوب تا متوسط بقیه نسبتا تا شدیدا رنگ پریده بود .
به طور کلی از نتایج این تحقیق استنتاج می شود که در حفره های نسبتا باز جنگل راش ، تا سال دوم پس از کاشت ، نرخ زنده مانی و رویش طولی و کیفیت شادابی نهال های راش واقع در زیر پوشش تمشک تنزل نمی یابد . با تکرار این تحقیق در رویشگاه ای مختلف راش و در صورت حصول نتایج مشابه ، شاید بتوان توصیه کرد که در چنین حفره هایی از اجرای از اجرای عملیات هزینه بر آزاد کردن نهال های دست کاشت راش تمشک در طی این دوره اجتناب شود .