بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک ، ژئومورفو کلیماتیک و آبنمود واحد گری در حوزه آبخیز معرف ناورود

نویسندگان

چکیده

بررسی ارتباط بین ویژگی های مورفولوژی حوزه های آبخیز با عکس العمل هیدرولوژیک آنها از مباحث اساسی علم هیدرولوژی است . روش های آبنمود واحد لحظه ای ژئومورلوژیک ، ژئومورفوکلیماتیک و آبنمود واحد گری از نتایج کوشش ها در این زمینه است . به منظور ارزیابی کارایی مدل های یاد شده در تعیین شکل و ابعاد جریان خروجی حوزه معرف ناورود واقع در حاشیه جنوب غربی دریای خزر در منطقه غرب گیلان به دلیل داشتن آمار و اطلاعات کامل انتخاب شد . اطلاعات پایه ای مربوط به 6 واقعه متناظر (بارش- روان آب) در فصول غیر برفی جمع آوری شد. مختصات آب نمود واحد و آبنمود جریان سطحی برای وقایع انتخابی توسط مدل های یاد شده به طور جداگانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که مدل های ژئومورفوکلیماتیک و ژئومورفولوژیک در براورد دبی اوج سیلاب در مقایسه با مدل گری قابلیت انطباق بالاتری دارند . لیکن بین مدل های یادشده در ژئومورفوکلیماتیک در مقایسه با مدل ژئومورفولوژیک به منظور باز سازی آبنمود خروجی به ویژه با دبی اوج نسبتا پایین ، بیشتر است .