بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی

نویسندگان

چکیده

از کاغذهای روزنامه و مجله باطله موجود در کشور، نمونه هایی به صورت تصادفی تهیه ونسبت به تهیه خمیر کاغذ ، جوهرزدایی و رنگ بری آنها اقدام شد . نمونه های آزمونی با استفاده از 3 سطح اختلاط کاغذهای روزنامه و مجله باطله ( 50-5 ، 70-30 ، 100-0 درصد )، دو نمونه ماده کیلات کننده ( EDTA و DTPA) و سه سطح مقدار مصرف یون کلسیم ( 1،5/1،2 درصد وزنی) تهیه شدند درجه شفافیت خمیرهای بازیافتی در مراحل قبل و بعد از رنگبری و خواص مکانیکی آنها بعد از رنگبری اندازه گیری شد و با نتایج اندازه گیری های مذکور در مورد خمیر CMP داخلی مقایسه گردید . نتایج حاصل نشان داد که اگرچه خمیر نوع خمیر ، عمدتا کمتر از خمیرهای بازیافتی است . محاسبه نرمال سازی نشان داد که تیماری که در آن از مخلوط 50-50 استفاده شد ، در مقایسه با سایر تیمارها و نیز خمیر CMP داخلی ، دارای بالاترین امتیاز و به عبارت دیگر بهترین ترکیب خواص نوری و مکانیکی می باشد . لذا خمیر بازیافتی تحت شرایط مذکور به خوبی می تواند به صورت مخلوط با خمیر CMP داخلی تولید کاغذ روزنامه به کار می رود .