تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران

نویسندگان

چکیده

نتخاب بهترین گزینه برای استقرار واحدهای صنایع چوب ( تخته چندلا و روکش ) در کشور ایران هدف این مقاله است . محل استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش بر اساس برنامه ریزی علمی و منطقی انتخاب نگردیده و منجر به وسعه نیافتگی در زمینه این صنعت شده است . برای تصمیم گیری ، شاخص های موثر بر سودها ، هزینه ها ، موقعیت ها ، و ریسک ها تقسیم شده اند و این شاخص ها تحت تاثیر عوامل کلی اقتصادی ، اجتماعی , محیطی قرار دارند . سلسله مراتب ارایه شده برای شاخص های مذکور و عوامل کلی از اصول روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل شبکه پیروی می کند . در مجموع 18 زیر شاخص برای چهار سلسله مراتب تعریف شده است . 6 گزینه با توجه به شاخص ها الویت بندی گردیدند . نتایج نشان می دهد در ارتباط با شاخص ها ، موقعیت ها ، و سودها امتیاز بالاتری نسبت به هزینه ها و ریسک دارند . همچنین شهرستان بانه ( استان کردستان ) از نظر شاخص های سودها و موقعیت ها بالاترین الویت را به دست آورده است و در کل کطلوب ترین انتخاب برای استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش محسوب می گردد .