تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر اسمزی بررسی شده . بچه میگوهای یک روزه ( PL-1) حاصل از تکثیر مولدین وحشی میگوی سفید هندی به مدت 15 روز با ناپلیوس های غنی شده آرتمیا ارومیانا با سطح های مختلف از اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 53 تغذیه شدند . در روزهای 10 و 15 پرورش مقاومت بچه میگوها با انتقال یکباره آنها از شوری 33 در هزار پرورش به شوری 6 و0 در هزار ، در دو دوره زمانی 30 و 60 دقیقه ای مطالعه شد . نتایج این تحقیق نشان میدهد که تغذیه بچه میگوهای سفید هندی با آرتمیای غنی شده با سطح 8/33 میلی گرم بر گرم وزن خشک آرتمیا n-3HUFA و نسبت دکوزاهگزنوئیک اسی 6 ( DHA: 22: 6N-3) به ایکوزاپنتانوئیک اسید
( EPA : 20:5N-3) معادل 5/2 موجب افزایش مقاومت بچه میگوها در برابر کاهش 80 درصد و 100 درصد شوری می شود . همچنین بین نسبت DHA به EPA در آرتمیای غنی شده و مقاومت بچه میگوها در تنش اسمزی ( شوری 0 در هزار) در ( P<0/05، r =0/99) و ( P< 0/01 ، r=0/96) رابطه مستقیم و همبستگی معنی دار وجود دارد . از سوی دیگر بین مقدار مقاومت PL-10 در برابر تنش اسمزی ( شوری 6 درهزار و شوری 0 در هزار ) به مدت 30 دقیقه و بازماندگی به دست آمده در پایان آزمایش در تیمارهای مشابه رابطه همبستگی معنی داری برقرار است ( P<0/05 ، r=0/85 و P<0/05، r=0/87) . این نتایج نشان میدهد که بررسی مقاومت بچه میگوها به کمک اندازه گیری مقدار بازماندگی آنها در برابر در برابر تنش حاصل از کاهش شوری یک شاخص سریع ، ارزان و قابل قبول و در مطالعات مربوط به نیازهای غذایی و همچنین در کنترل کیفی بچه میگوها است .