نویسنده = حسن احمدی
تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

محمد رضا قنبر پور؛ محسن محسنی ساروی؛ بهرام ثقفیان؛ حسن احمدی؛ کریم عباسپور


منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

هادی معماریان خلیل آباد؛ حسن احمدی؛ سید کاظم علوی پناه؛ محمدرضا اختصاصی


مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی


بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

علی سلاجقه؛ علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ مسعود قدسیان


تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

حسین ارزانی؛ حسن احمدی؛ زینب جعفریان جلودار؛ محمد جعفری


ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

دوره 56، شماره 3، دی 1382

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی


بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق

دوره 55، شماره 3، مهر 1381

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سادات فیض نیا؛ محمدجواد قانعی بافقی


تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

غلامرضا زهتاییان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری


پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد حسن زاده نفوتی