پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی ‹مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چاه ›

نویسندگان

چکیده

برررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های یک منطقه و پهنه بندی خطرهایحاصل از آن میتواند کمک موثری در کاهش خسارتهای حاصل از این پدیده بنماید ،تحقیق حاضر تلاشی در این زمینه بوده و با بررسی عوامل مئثر ایجاد زمین لغزش ها وروش های مختلف پهنه بندی خطر حرکت های توده ای،اقدام به پهنه بندی حوزه آبخیز گرمی چای به دو روش رگرشیون چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی نموده است.روش کاربه این صورت انجام گرفت که ابتدا عوامل موثر در زمین لغزش های منطقه بررسی شده و مهم ترین عوامل موثر به ترتیب اولویت شامل سنگ شناسی،شیب،کاربری اراضی،عناصر خطی،بارش،جهت دامنه و ارتفاع شناسایی شدند و سپس نقشه پراکنش زمین لغزش ها تهیه شد .در روش رگرسیون چند متغیره از چهار تیمار اول استفاده شد و نقشه واحد های همگن ژئومورفولوژی مربوط به آنها توسط تهیه شد به منطور کمی کردن عوامل و وزن دهی از در صد سطح لغزش یافته درواحد های مختلف استفاده شد و تجزیه تحلیل آماری با استفاده از روش گام به گام انجام گرفت که در نهایت مدل پهنه بندیبا استفاده از این روش با حذف عامل بارش به دست آمد .در روش تحلیل سلسله مراتبی از هفت عامل یاد شده استفاده شد که در این روش عوامل درنظر گرفته شده به صورت زوجی مقایسه شده ووزن عوامل محاسبه می شود .برای کلاسه بندی عوامل از منحنی تجمعی استفاده شد با در نظر گرفتن سطح لغزش یافته امتیاز دهی آنها امجام پذیرفت در مقایسه نتایج به دست آمده با استفاده از این دوروش معلوم شد که،روش تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها به دلیل برخورداری از متغیر های بیشتر و کلاسه بندی اصولی و بدون اعمال نظر کارشناس نسبت به روش رگرسیون چند متغیره از اهمیت بیشتری برخوردار بوده ودقت بیشتری دارد بنابراین مدل به دست آمده از این روش به عنوان مدل نهایی انتخاب شد .

کلیدواژه‌ها