منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان

نویسندگان

چکیده

جلوگیری از بادرفتگی خاک در مناطق برداشت یک کار بنیادی است وعملیات اجرایی بایستی بیشتر در منطقه برداشت متمرکز شود . منشایابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان طی دو مرحله انجام شد. ابتدا جهت یابی مناطق برداشت و سپس مکان یابی . به منظور جهت یابی قطاع برداشت در حوزه رفسنجان ابتدا اطلاعات مربوط به بادهای منطقه باتکمیل پرسشنامه از ساکنین محدوده اطراف ارگ به دست امد سپس تصاویر ماهواره ای مربوط به دوه دوره زمانی با یکدیکر مقایسه شد و با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی مورفولوژی تپه های ماسه ای ارگ تعیین شد در نهایت با مطالعه رژیم با دو رسم گلبادها ،بادهای فرساینده و موثر در تشکیل تپه های ماسه ای شناسایی شد پس از مشخص شدن قطاع برداشت (قطاع غرب و جنوب غرب)،مرحله مکان یابی نقاط برداشت آغاز شد. دراین مرحله با مطالعه ژئومورفولوژی قطاع برداشت شد و نمونه برداری از رخساره های این قطاع اقدام به کانی شناسی و مطالعه مورفوسکوپی رسوبات تپه ای ماسه ای و قطاع برداشت شد و ارتباط با ژنتیکی عناصر با یکدیگر بررسی شد. در نهایت با توجه به شواهدی مثل جهت قرار گیری سیف ها و بارخان ها(جنوب غربی و شمال شرقی)، قرار گیری زیبارها در سمت غرب و جنوب غرب ارگ، شدید بودن شاخص انرژی بادهای جنوب غرب و غرب ،وجود کانی های سنگین هماتیت و آمفیبول در میان نمونه ها ،زیاد بودن قطر میانه ذرات(240 میکرون)، کج شدن برخی نمونه ها به سمت ذرات دانه درشت و پایین بودن ضرایب گردشدگی رخساره های قطاع برداشت، مشخص شد که منشا رسوبات تپه های ماسه ای نزدیک بوده (کمتر از 20 کیلومتر) و اکثراً اراضی مرتعی ،زراعی متروکه و باغات پسته دشت سر های پوشیده غرب و جنوب غرب رفسنجان، اراضی فاقد پوشش و یا دارای پوشش ضعیف دشت سرهای پوشیده و اپانداژ شرق رفسنجان و مسیل رودخانه های شور، شاهزاده عباس و کبوترخان است .