پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

در سال های اخیر، وقوع زمین لغزش ها در مناطق شمالی کشور به دلیل تغییر کاربری اراضی از جنگل به باغ های چای و احداث جاده افزایش یافته است. لزوم بررسی و تحقیق در خصوص این پدیده، عوامل موثر در وقوع آن و همچنین شناسایی مناطق حساس برای پیشگیری یا دوری جستن از خسارات ناشی از آن، بخوبی احساس می شود. روش های متعددی برای پهنه بندی مناطق مختلف از نظر حساسیت به وقوع زمین لغزش وجود دارد که از میان آنها روش آماری رگرسیون چندمتغیره برای پهنه بندی منطقه استفاده شد و در نهایت مدلی برای پهنه بندی منطقه ارائه گردید. در پایان، برای ارزیابی صحت آن، این مدل برای حوزه آبخیز مجاور که از بسیاری لحاظ (سنگ شناسی، کاربری اراضی، بارندگی و ...) مشابه حوزه مورد مطالعه بود، به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اکثر زمین لغزش های وقوع یافته در این حوزه، در پهنه بسیار حساس که توسط مدل پیشنهادی مشخص شده بود، قرار گرفته اند، بنابراین صحت مدل پیشنهادی برای منطقه مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها