تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

نویسندگان

چکیده

در حوضه های کوهستانی بخش عمده ای از بارندگی به صورت برف نازل می شود و جریان حاصل از ذوب در تامین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی و تغذیه های سفره های زیرزمینی موثر بوده و در برخی موارد منشا بروز سیلاب های مخرب می باشد . بنابراین شناخت دقیق ویژگیهای برف در زمان و مکان به منظور مدیریت صحیح و موثر منابع آب حایز اهمیت بسیار است . مطالعات گذشته نشان داده است که سطح پوشش برف یک متغیر اساسی در شبیه سازی و پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف بوده و تغییرات آن در زمان و مکان می تواند به عنوان شاخص مهمی از ویژگیهای برف در مقیاس یک حوضه آبخیز موردمطالعه قرار گیرد . هدف اصلی این تحقیق شناخت مناطق موثر در انباشت و ماندگای برف و رتبه بندی زیر حوضه ها بر اساس سهم ذوب برف در رواناب بوده که در توسعه مدل های شبیه سازی و پیش بینی رواناب در فصل ذوب برف حایز اهخمیت می باشد در این تحقیق تغییرات زمانی و مکانی سطح پوشش برف به صورت فراوانی انباشت و ماندگاری برف در حوضه کارون با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره ای و روش هواشناسی مورد بررسی قرا گرفته است با کاربرد یک مدل بیلان آبی و روابط منطقه ای سهم ذوب برف در رواناب سالیانه برای سطوح مختلف حوزه تعیین گردیده و رتبه بندی سطوح حوزه بر اساس اطلاعات مکانی حاصل از مقدار سهم ذوب برف زیر حوضه در رواناب و سطوح فراوانی و پتانسیل انباشت و ماندگاری سطح برف انجام گرفته است . در این تحقیق دمای آستانه ریزش برف نیز که از پارامترهای اساسی مطالعات برف در مناطق کوهستانی است با استفاده از تحلیل داده های سینوپتیک و دادهای دورسنجی تعیین شده است .