دوره و شماره: دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 884، مهر 1381 
اتیولوژی بیماری پوسیدگی قارچی ریشه نهال های تاغ در نهالستان های استان یزد

سیدمحمود اخوت؛ علی عیزاده علی آبادی؛ سیدکاظم صباغ شرف آبادی؛ قربانعلی حجارود