طراحی و ساخت تراورس های دولنگه و مقایسه تحلیلی آنها با تراورس های متعارف

نویسندگان

چکیده

با هدف کاستن نیاز به گرده بینه های قطر بالا جهت تهیه تراورس های استاندارد (به مقطع 25× 15سانتی متر) و بهبود عمر مفید تراورس ها از طریق اشباع بهتر آنها، تراورس های دولنگه کنارهم و روی هم طراحی شدند. همچنین برای ارزیابی امکان ساخت آنها با تطبیق تئوری و عمل، در واحد تهیه و توزیع تراورس چوبی راه آهن کشور، تراورس های طراحی شده ساخته شدند. نیم تراورس های مورد نیاز این مطالعه از مازاد برش تراورس های استاندارد به ابعاد 15×5/12 سانتی متر و 25×5/7 سانتی متر تهیه شدند. به منظور مقایسه سرعت خشک شدن با تراورس های استحصالی همزمان، زیرسرپناه کارخانه دسته بندی و تا 24 درصد رطوبت خشک شدند. برای رسیدن به رطوبت قید شده 95 روز سپری گردید و سپس نیم تراورس ها با اتصال دهنده های مکانیکی به هم وصل شدند تا مقطع استاندارد تراورس را پیدا کنند (با احتساب رواداری مجاز). بیست نمونه تراورس دولنگه کنار هم برای تعیین مقدار تزریق و عمق نفوذ، نخست وزن شده، سپس با تراورس های استاندارد در یک دیگ اشباع شدند. بیست اصله تراورس های استاندارد نیز برای مقایسه قبلا از اشباع نشانه گذاری و وزن شدند. دو روز پس از انجام فرایند اشباع تراورس های دولنگه و متعارف نشانه گذاری شده مجددا توزین شدند. در تراورس های دولنگه از گونه راش 5/266، بلوط 100 و توام راش و بلوط 5/177 کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد. مقدار تزریق در تراورس های استاندارد از گونه راش 5/206 و بلوط 15/86 کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه گردید. نمونه های تهیه شده با مته سال سنج برای سنجش عمق نفوذ نشان داد که چوب تراورس های دولنگه به طور کامل اشباع شدند. بنابراین تخریب بیولوژیکی این دسته از تراورس ها زیر ریل به شرط مطلوب بودن مخلوط ماده حفاظتی، منتفی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها