بررسی روابط پوشش گیاهی مراتع پشتکوه استان یزد با خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهمترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی مراتع پشتکوه استان یزد می باشد. بعد از شناسایی منطقه، تیپ های رویشی که نماینده پوشش گیاهی منطقه است، انتخاب و در منطقه معرف هر تیپ نمونه برداری به روش تصادفی – سیستماتیک انجام شد. اندازه پلات ها از روش سطح حداقل تعیین گردید. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز TWINSPAN پوشش گیاهی منطقه طبقه بندی شد. سپس در هر پلات با توجه به مرز تفکیک افق ها و نوع گیاهان موجود از دو عمق 0 – 30 و 30 – 60 سانتی متر نمونه خاک برداشت شد و خصوصیات خاک شامل بافت، درصد آهک، رطبت اشباع، گچ اسیدیه، هدایت الکتریکی، یون های محلول (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات، بی کربنات و سولفات) و نسبت جذب سدیم اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی از روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره از قبیل تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و آنالیز تطابق کانونیک (CCA) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ارتباط ویژه ای بین پراکنش تیپ های مختلف رویشی و خصوصیات خاک وجود دارد و مهمترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، هدایت الکتریکی، بافت، املاح پتاسیم و گچ و آهک است و هر گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها