دوره و شماره: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 1432، تیر 1381 
بررسی استفاده از گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ

یوسف یوسفی؛ احمد جهان لیتباری؛ حسین رسالتی؛ ربیع بهروز اشکیکی


بررسی بعضی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب انزلی

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیایی؛ اصغر عبدلی