بررسی ساخت فراورده مرکب الیاف سلولزی – پلیمر با استفاده از پلی استایرن بازیافتی و کاغذ روزنامه باطله

نویسندگان

چکیده

به علت تولید روزافزون مواد پلیمری زیست تخریب ناپذیر و حجم عمده پلاستیک و کاغذ در ضایعات شهری، بازیافت این مواد مورد توجه است. در این تحقیق استفاده از الیاف بازیافتی کاغذ روزنامه و پلی استایرن (PS) حاصل از بازیافت مواد زائد شهری، جهت ساخت فراورده مرکب مورد مطالعه قرار گرفت. برای تهیه فراورده مرکب الیاف سلولزی پلیمر، الیاف کاغذ روزنامه باطله در سه سطح 10 و 20 و 30 درصد وزنی با پلی استایرن بازیافتی مخلوط شد. به منظور سازگارکردن پلی استایرن با الیاف روزنامه از مالئیک انیدرید (MA) به عنوان جفت کننده در چهار سطح 0 و 1 و 2 و 3 درصدوزنی استفاده شد. خواص مکانیکی فراورده مرکب مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون خواص مکانیکی نشان می دهد که بین سطوح مختلف درصد الیاف کاغذ روزنامه تفاوت معنی داری در استحکام کششی فراورده وجود ندارد، ولی در حضور جفت کننده مالئیک انیدرید این تفاوت معنی دار است و نسبت به پلی استایرن خالص استحکام کششی افزایش می یابد. همچنین با افزایش مقدار الیاف روزنامه، مدول کششی مدول (الاستیسیته) فراورده مرکب افزایش پیدا می کند. فراورده مرکب حاوی 20 درصد الیاف روزنامه و 2درصد جفت کننده از استحکام ضربه شکافدار بالاتری نسبت به سایر فراورده های مرکب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها