دوره و شماره: دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 912، دی 1381 
اثر استحصال سیلاب در بندسارها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

امیرمحمدصالح آشوری نژاد؛ محمد جعفری؛ محمود عرب خدری؛ حسین آذرنیوند