بررسی روند تغییرات کمی و کیفی جنگل های مانگرو و منطقه قشم با استفاده از عکس های هوایی سال های 1346 و 1373

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات کمی و کیفی جنگل های مانگرو "منطقه حفاظت شده حرا" بین قشم و بندر خمیر، عکس های هوایی سال های 1346 و 1373 به ترتیب به مقیاس اسمی 20000/1 و 40000/1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مساحت مطلق جنگل های حرا به عنوان معیار کمی و درصد تراکم تاج پوشش به عنوان معیار کیفی در نظر گرفته شد. با استفاده از روش های تفسیر، عکس های هوایی دو دوره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج مساحت جنگل های مانگرو منطقه در سال 1346، 8026 هکتار و در سال 1373، 8016 هکتار برآورد شد. درصد اشتباه آماربرداری به احتمال 95 درصد اشتباه آماربرداری به احتمال 95 درصد، به ترتیب 63/5، 28/6 درصد برای سال های 1346 و 1373 است. در تجزیه و تحلیل تاج پوشش میانگین درصد تراکم تاج پوشش برای سال 1346، 8/54 درصد و برای سال 1373، 5/63 درصد محاسبه شد. آنگاه با کمک آزمون t مشخص شد که افزایش درصد تراکم تاج پوشش 8/71 درصد اختلاف معنی داری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها