اتیولوژی بیماری پوسیدگی قارچی ریشه نهال های تاغ در نهالستان های استان یزد

نویسندگان

چکیده

درخچه تاغ (Haloxylon spp.) Ssxual یکی از مهمترین گیاهان مقاوم به خشکی است که برای تثبیت شن های روان در مناطق کویری از جمله استان یزد کاشته می شود. در بررسی های انجام شده طی سال های 79 – 1377، نمونه برداری از نهال های تاغ مبتلا به بیماری مرگ گیاهچه از ابتدای فصل نشاء به طور دوهفته یک بار و کشت بافتهای ریشه آلوده روی محیط های غذایی مختلف گونه های قارچی متفاوتی جداسازی، شناسایی و بیماریزایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع 189 جدایه قارچ به دست آمده، 105 جدایه به شبه جنس Fusarium (F.culmourum, F.solarni, F.oxysporum)، 15جدایه به شبه جنس Rhizoctonia، 30 جدایه به جنس Pythium و بقیه به تعداد کم به قارچ های دیگر از جمله Alternaria alternate تعلق داشت. به منظور آزمون بیماریزایی جدایه های قاچ ها، تحت شرایط گلخانه روش های تلقیح با مایه های یولاف، ماسه، بذر گندم، تماس مستقیم میسلیوم و سوسپانسیون اسپور قارچ ها بر روی گیاهچه های تاغ انجام شد و پس از 21 روز وضع آلودگی ریشه ها بررسی گردید. در این تحقیق بیماریزایی گونه های Fusarium oxysporum, F.solani, Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia fragariae به اثبات رسید و علائم بیماری ظاهر شد و قارچ های تلقیح شده مجددا جدا گردید. از نظر فراوانی و پراکنش قارچ های جداشده، گونه های جنس Fusarium دارای فراوانی بیشتری بود (55 درصد). در میان جدایه های این جنس گونه F.solsni با 81 جدایه بالاترین درصد (8/42 درصد) فراوانی را داشت. شایان ذکر است که بیماریزایی گونه های F.oxysporum, R. fragariae به روش های معمولی از جمله کاربرد قارچ کش در محیط های غذایی به ثمر نرسید و در شرایط آزمایشگاه این فرم مشاهده نشد، ولی گروه آناستوموزی آن متعلق به گروه AG-G بود.

کلیدواژه‌ها