آنالیز مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور آنالیز شیمیایی مواد استخراجی پوست درخت، از پوست پنج گونه از مهمترین درختان پهن برگ ایرانی (گردو، بلوط، ممرز و راش) نمونه برداری به عمل آمد. آزمایش ها نشان می دهند که کل مواد استخراجی پوست این گونه ها به ترتیب 8/29، 2/23، 9/17، 8/16 درصد و مقدار خاکستر آنها به ترتیب 2/19، 5/11، 5/9، 8/12، 8/13 درصد است. در این تحقیق، درصد ترکیبات فنولی برای گونه های مذکور به ترتیب 3/26، 2/21، 6/13، 9/12 و 14 درصد به دست آمد. از طریق رسوب دهی جزء به جزء فلوباتانن ها، فلوبافن ها و فلونوییدها شناسایی و از نظر کمی محاسبه گردیدند. همچنین درصد تانن خالص برای گونه های پهن برگ فوق 40 تا 50 درصد محاسبه شد که کمتر از تانن خالص سوزنی برگان (60 – 50درصد) است. این مسئله نشان می دهد که ترکیبات غیرتاننی در مواد استخراجی پهن برگان زیادتر از سوزنی برگان است. مقدار ترکیبات چربی دوست پوست گونه های فوق از نظر کمی به وسیله کروماتوگرافی گازی محاسبه شد و تا حد امکان این ترکیبات توسط دستگاه طیف سنج جرمی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها