بررسی دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه های حوزه آبخیزسد زاینده رود

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق دبی موثر برای انتقال رسوبات معلق در آبراهه های حوزه آبخیز سد زاینده رود با استفاده از آمار دبی و رسوب ایستگاه های هیدرومتری و رسوب سنجی موجود بر روی این آبراهه ها تعیین گردید. طول دوره آمار رسوب این ایستگاه ها از 6 سال تا 21 سال و مساحت حوزه های مورد مطالعه مربوط به آنها، بین 321 تا 1444 کیلومتر مربع بود. به منظور تعیین دبی موثر، با استفاده از آمار رسوب و دبی متوسط روزانه مربوط به هر ایستگاه میزان رسوب معلق روزانه برای هر سال آبی از طو ل دوره آماری موجود محاسبه شد. پس از آن برای هر ایستگاه، میزان دبی در طول دوره آمار مربوطه به آن به چند طبقه با فواصل مساوی تقسیم و فراوانی (تکرار) دبی ونیز میزان رسوب معلق تجمعی برای هر یک از این طبقات تعیین شد. سپس این ارقام برای هر ایستگاه به صورت یک هیستوگرام دبی رسوب معلق رسم و با توجه به آن دبی موثر تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که برای ایستگاه های مورد مطالعه، دبی موثر جهت انتقال رسوب معلق دارای مقدار پایینی است. مدت مربوط به این دبی که با استفاده از آمار مدت جریان محاسبه شده است، در ایستگاه های مختلف متفاوت بوده و به طور متوسط از 5/28 تا 05/58 درصد را شامل می گردد.

کلیدواژه‌ها