مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با استفاده از روش زمین شناسی

نویسندگان

چکیده

محدوده مورد مطالعه تعداد شش زیرحوزه منتخب از حوزه آبخیز طالقان است که در موقعیت جغرافیایی ?20 ?50 تا ?10 ?51 طول شرقی ?05 ?36 تا ?23 ?36 عرض شمالی واقع شده اند. شش زیرحوزه طوری انتخاب شدند که هر دو زیرحوزه تقریبا مقابل هم در جهت جغرافیایی متضاد قرار داشته باشند. منطقه در زون زمین شناسی البرز و زیروزون البرز مرکزی قرار دارد و از نظر زلزله خیزی فعال به شمار می رود. گسل های مهم حوزه آبخیز را گسل های طالقان و کندوان و چند گسل فرعی دیگر تشکیل می دهند. شاخه هایی از این گسل ها در زیر حوزه های مورد مطالعه وجود دارند. از نظر چینه شناسی از قدیمی ترین سازنده های متعلق به پرکامبرین تا جوان ترین سازنده های متعلق به کواترنر رخنمون دارند و دارای خصوصیات سنگ شناسی یا لیتولوژی متنوعی می باشند. در منطقه سنگ های رسوبی کنگلومرا، برش، ماسه سنگ، سنگ های رسوبی تخریبی ریزدانه، سنگ های کربناته و سنگ های تبخیری رخنمون دارند. سنگ های آذرین نیز به وفور یافت می شوند. سنگ های آذرین خروجی، از انواع آذرآواری و آتشفشانی جریانی می باشند. سنگ های آذرین نفوذی نیز در منطقه یافت می شوند. در این تحقیق با بررسی های فتوژئولوژی و بازدیدهای صحرایی نقشه های زمین شناسی و سنگ شناسی 1:25000 زیرحوزه های منتخب از حوزه آبخیز طالقان تهیه شد. سپس بر روی هر واحد سنگ شناسی چندین پروفیل خاک شناسی حفر و از خاک پروفیل ها نمونه برداری انجام شد و در آزمایشگاه تحت آزمایش های شیمیایی و فیزیکی خاک قرار داده شدند. نتایج نشان داد که خصوصیات خاک تابعی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی (بافت) سنگ مادر است. خاک های ایجاد شده بر روی لیتولوژی آهک دارای درصد کربنات کلسیم بالا، PH قلیایی و EC کم می باشند. خاک های ایجاد شده بر روی مارن های تبخیری اولا از نظر بافتی عمدتا رسی، ثانیا دارای آهک و EC نسبتا بالا و PH قلیایی می باشند. خاک های ایجاد شده بر روی سنگ های آذرین اسید (سیالیک) یا پرسیلیس دارای PH اسیدی، EC و درصد کربنات کلسیم بسیار پایین بوده و بافت خاک عمدتا ماسه ای است. خاک های ایجاد شده بر روی سنگ های مادری آذرین حد وسط (متوسط سیلیس) دارای PH خنثی (7) و EC و3 CaCO پایین بوده و بافت خاک عمدتا ماسه ای است. خاک های ایجاد شده بر روی سنگ های آذرین بازی (کم سیلیس) دارای PH قلیایی (2/7) و درصد کربنات کلسیم متوسط تا بالا بوده ، EC آنها کم و بافت خاک عمدتا ماسه ای است.

کلیدواژه‌ها