بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

نویسندگان

چکیده

به منظوردستیابی به تاثیر مهمترین عوامل یا متغیرهای رویشگاهی بر روی تغییرات کمی و کیفی در ده رویشگاه از توده های جنگلی طبیعی راش منطقه اسالم گیلان از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (آنالیز PCA) استفاده شد ابتدا با انجام برداشت های جامعه شناسی گیاهی بر مبنای ترکیب عناصر رویشی بر اساس براون –بلانکه تجزیه و تحلیل خوشه ای از روش TWINSPAN استفاده شد هشت گروه اکولوژیک تشخیص داده شدند پس از تشخیص گروههای اکولوژیک آنالیز تجزیه مولفه های اصلی (PCA) برای هرگروه به تفکیک و برای کل گروهها نیز به طور یکجا انجام شد مجموعاً 25 متغیر در هشت گروه اکولوژیک شامل عوامل مربوط به مشخصه های توده جنگلی عوامل فیزیوگراف و عوامل مربوط به برخی خواص خاک تجزیه و تحلیل شد نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد مطالعه تاثیر خواص خاک به ویژه مواد آلی و ازت خاک در گروه شش و دو و ارتفاع از سطح دریا در گروه پنجم و هشتم به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار در بروز این اختلاف می باشند می توان دریافت که ویژگیهای محور اول مهمترین عامل اختلاف در مقدار کمیت های رویشی مابین گروهها می باشد نتایج به دست آمده همچنین نشان میدهد که متغیرهای مورد مطالعه در سمت راست محور اول ویژگیهای حاصلخیزی خاک را مشخص می نماید بنابراین محور اول به عنوان محور حاصلخیزی محسوب می شود و عوامل موجود در این محور می تواند موجب بروز اختلاف بین گروههای یاد شده و در نتیجه عامل یا عوامل متغیر در ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی راش در بین گروههای اکولوژیک منطقه مورد مطالعه باشد در نهایت مشخص شد که بیشترین تغییر پذیری مربوط به گروه ششم می باشد که بلندترین ارزش وزنی را روی محور حاصلخیزی دارد بنابراین متغیرهای رویشگاهی موجود در روی این محور بیشترین تاثیر را روی تغییرات کمی و کیفی توده های جنگلی گروه ششم دارند تمام قطعات نمونه مورد مطالعه این گروه در جهات شمالی و ارتفاع 1000-1200 متر از سطح دریا قرار دارند رویشگاه های واقع شده در این گروه دارای خام با عمق زیاد مرطوب تر و با درصد سیلت بالا می باشند توده های جنگلی واقع شده در این گروه از نظر کمی و کیفی در وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر گروههای مورد بررسی قرار دارند .