اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه BRUMUS TOMENTELLUS

نویسندگان

چکیده

اثر کوتاه مدت (یک فصل چرا) سیستم های چرایی تناوبی و مداوم و شدتهای چرای سنگین متوسط و سبک بر تولید سرپا و قدرت گیاه BRUMUS TOMENTELLUS در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد مورد بررسی قرار گرفت درهر شدت چرایی 100 پایه از گونه BRUMUS TOMENTELLUS برای تعیین تولید سرپا و قدرت گیاه اندازه گیری شد با مقایسه میانگین تیمارها از روش آزمون Tونرم افزار (MSTATC) استفاده شد نتایج حاصله نشان داد که :اولاً اثر چرایی تناوبی بر کاهش پارامترهای تولید سرپا و قدرت گیاه نسبت به چرای مداوم بیشتر بوده و ثانیاً در هر دو سیستم به تناسب افزایش شدن چرا از تولید سرپا و قدرت گیاه کاسته شد به قسمی که تفاوت آنها با شاهد در هر دو سیستم معنی دار بود روند تغییرات ارتفاع و ساقه در دو سیستم و شدت های چرا مشابه پارامترهای تولید سرپا بود . بررسی آماری تیمارهای چرایی نشان داد که در هر دو سیستم تفاوت تیمارها با شاهد کاملاً معنی دار بوده و در سیستم تناوبی نیز تفاوت موجود بین تیمارهای چرایی معنی دار شد در سیستم مداوم نیز به استثنا تیمار چرای سنگین و متوسط بین سایر تیمارها از یک طرف و شاهد از طرف دیگر اختلاف قابل توجه و معنی داری وجود داشت .