بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ

نویسندگان

چکیده

پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی تا حدی وابسته به عملکرد مناسب صنایع آن می باشد که در این میان صنعت خمیر کاغذ به دلیل تولید محصولی با ارزش افزوده بالا نقش مهمی در راستای کمک به رشد اقتصادی ایفا می کند برای بررسی عملکرد یک موسسه تولیدی روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها محاسبه بهره وری می باشد که به نحوه استفاده از عوامل تولید در جهت تولید محصول مربوط می شود این تحقیق در کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) با ظرفیت اسمی 150000 تن کاغذ انجام گرفت روش اندازه گیری انواع بهره وری روش شاخص و دوره زمانی ده ساله از سال 1370 تا 1379 مد نظر بوده است در این تحقیق بهره وری کل محاسبه شد و سپس از طریق آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون و تحلیل مولفه های اصلی موثر رابطه بین عوامل تولید و بهره وری کل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مقایسه ای از عملکرد کارخانه در بهترین وضعیت انجام شد دلایل کاهش و افزایش شاخص بهره وری کل از طریق داده های تولید و بررسی خطوط مرتبط با خط تولید کاغذ ارایه شد . بهره وری کل در سال 1371 با مقداری معادل 032/1 دارای کمترین مقدار و در سال 1373 با مقداری معادل 518/1 دارای بیشترین مقدار بوده است که عمدتاً تحت تاثیر بهره وری مواد مستقیم ، بهره وری چیپس ، بهره وری سرمایه ، بهره وری فیزیکی انرژی و دارایی ثابت می باشد .