تعیین مدل شدت سیل خیزی مناطق با استفاده ار منابع محیطی در حوزه آبخیز سقز چای

نویسندگان

چکیده

این مقاله در حقیقت اعمال روش شناختی در بکارگیری موزون و ابزاری (داده ها ) ازمنابع محیطی (منطقه مورد تحقیق) و تابع ورودی (بارندگی ) و سیلاب های حاصل عملکرد حوزه سیستم آبریز برای دستیابی به مدل سیلاب خیزی می باشد در این مقاله نوع نگرش مبتنی بر استفاده از علم شناختی بر اجزا روابط و چگونگی عملکرد و عوامل موجود در محیط طبیعی است که به طور پیچیده با همدیگر عمل می نمایند و برآیند آنها در مشارکت با رگبارها سبب ساز بروز سیل با شدت های مختلف در گستره تحقیق می گردد درواقع تبین عوامل منابع محیطی با طبیعت کثرت داده ها چگونگی پیوند عناصر متکثر در یک نظام قانونمند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است رهیافت مدل با تعیین مناطق خرد (سایت های هم پتانسیل)عکس العمل آنها رابه رگبارهای مختلف مورد بررسی قرار میدهد .
1-نتایج و رهیافت های مدل :
- شناخت دقیق از واکنش سیستم عامل در هر دو وضعیت میکرو و ماکرو (واحدهای هیدرولوژی )در مقابل عامل اساسی مولد سیل (رگبارها در فرکانس های زمانی )شناختی نوین از فرایند سیل را محقق می کند .
- تعیین مقدار CN با معرفی توابع ریاضی بدون رجوع به جداول و گرافهای موجود در روش کلاسیک امکان پذیر می گردد .
- چهار معادله ریاضی در رابطه با مجموعه پوشش گیاهی و کاربردی اراضی به عنوان پارامترهای متغیر مستقیم در برآورد CN در شرایط مختلف هیدرولوژی خاک منطقه مورد تحقیق ارائه گردیده اند .
-چهار معادله ریاضی در رابطه با شیب به عنوان متغیر مستقل در رابطه با وضعیت پوشش گیاهی در چهار شرایط مختلف هیدورلوژیکی خاک منطقه مورد تحقیق ارایه گردیده اند .
-تجزیه و تحلیل شماره منحنی خاکها در چهار شرایط مختلف و در 855 واحد هم پتانسیل سیلاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
-شبیه سازی هیدورگراف سیل در واحد هیدرولوژیک و کل حوزه آبریز سقز چای انجام شده است .
2- تبعات کاربردی مدل
- تعمیم و توسعه روش CN جهت بهبود کیفیت اجرایی آن از نظر سرعت و دقت در فرموله نمودن عوامل در چهار شرایط متفاوت گروههای مختلف خاک
- نتایج راهبردی حاصله از بررسی می تواند مدیریت توسعه و پایداری منابع آب را بهبود بخشد دیگر کاربرد مهم مدل این است که ردیابی و پایش در منابع محیطی و تعیین پتانسیل سیلاب را در هر مقطع از زمان امکان پذیر نماید .