مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی مقدماتی چگونگی تغییرات مقدار لیگنین و آنزیم پراکسید از درختان اکالیپتوس در فصول مختلف ازچهار منطقه در دو فصل پاییز و زمستان نمونه تهیه شده و با دو روش پلی اکریل آمید ژل الکتروفورز (PAGE) و اسپکتروفتومتری بررسی کیفی و کمی انجام شد مقدار لیگنین کلاسون نیز بر روی آرد چوب عاری از مواد استخراجی اندازه گیری شد نتایج نشان می دهد که الگوهای ایزوآنزیمی پراکسیداز در این گونه اکالیپتوس تغییر کرده و این تغییرات درابتدای فصل سرما بخشی از آماده سازی فیزیولوژیک درختان در برابر سرما محسوب می شود همچنین اختلافاتی بین مناطق اکولوژیک و بین پایه های یک منطقه از نظر ژنتیکی مشاهده شد مقدار نسبی لیگنین در زمستان در منطقه خوزستان تقلیل یافته و فعالیت آنزیم نیز کاهش نشان میدهد مقدار لیگنین با قطر شاخه ها و فعالیت آنزیم پراکسیداز در بیشتر اوقات همبستگی مستقیم نشان می دهد .