فرسایش بادی :بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین فرایندهای طبیعی درمناطق نیمه خشک ، خشک و فرا خشک فرسایش بادی است این فرایند در شرایطی رخ میدهد که علاوه بر وجود خاک حساس باد دارای حاکمیت و سرعت قابل توجه باشد انتقال ذرات خاک به صورت های مختلف معلق ،جهشی ،خزشی انجام می گردد و سبب خسارت های جدی به محیط زیست می شود در این تحقیق سعی شده است تا ارتباط بین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با سرعت آستانه جهشی مورد بررسی قرار گیرد در این ارتباط وضعیت پوشش سطحی خاک یکی از مهمترین عومل موثر در سرعت آستانه است پوشش سنگفرش بیابانی ،میانگین قطر ذرات ،شوری و مقدار گچ مهمترین عوامل در این زمینه محسوب می شوند ارتباط ریاضی در این روابط طی مدل در این مقاله ارایه شده است .