بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی توانایی داده های رقومی سنجنده +ETM در برآورد تاج پوشش و تولید گیاهی داده های ماهواره لندست 7 مربوط به خرداد ماه 1380 منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم در استان اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این تحقیق اطلاعات مربوط به پوشش کل پوشش گندمیان و فورب ها و تولید کل متعلق به 450 پلات در قالب 45 واحد نمونه برداری جمع آوری شد به منظور تعیین مختصات واحدهای نمونه برداری و تطابق آنها با پیکسل های مربوطه از دستگاه مکان یاب استفاده شد عمل تطابق هندسی داده های ماهواره ای با نقشه های توپوگرافی رقومی 1:25000 به رشو استفاده از نقاط کنترلی زمینی و با دقت معادل 5/0 پیکسل انجام شد پس از انجام عمل تطابق هندسی شاخص های گیاهی متداول و شاخص های گیاهی مناسب مناطق خشک و باندهای تلفیقی حاصل از ادغام به روش پاسخ طیفی و تبدیل فضای رنگ ایجاد شد سپس بااستفاده از فایل برداری نقاط نمونه گیری صحرایی ارزش رقومی باندهای اصلی و شاخص های ترکیبی در محل قطعات نمونه استخراج شد برای بررسی روابط همبستگی و انتخاب مدل های مناسب ابتدا هریک از متغیرهای :درصد کل پوشش ،پوشش گندمیان ،پوشش فوربها و تولیدکل به عنوان داده های زمینی و میانگین ارزش رقومی نه پیکسل باندهای ETM1 تا ETM5 و ETM7 و شاخص های گیاهی مربوط به نقاط نمونه برداری استخراج به عنوان داده های ماهواره ای وارد نرم افزار شد سپس با روش رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل لازم انجام پذیرفت نتایج نشان دهنده همبستگی معنی دار بین داده های ماهواره ای با مشخص های گیاهی می باشد در این میان باند 4 سنجنده ETM+ با ضریب همبستگی 66/0 و اشتباه معیار 4 بیشترین همبستگی را با تاج پوشش کل نشان می دهد همچنین این باند و شاخص ترکیبی VNIR2 با ضرییب همبستگی 56/0 و اشتباه معیار 8/1 و 2/3 بیشترین همبستگی را با پوشش پهن برگان علفی نشان می دهد در خصوص تاج پوشش گندمیان بند ETM5 با ضریب همبستگی 6/0 و اشتباه معیار 2/2 بیشترین همبستگی را نشان می دهد همچنین باند تلفیقی HYB4 با ضریب همبستگی 52/0 و اشتباه معیار 3/6 بیشترین رابطه را با تولیدکل نشان می دهد با تکیه بر نتایج حاصل از این تحقیق می توان استفاده از باند طیفی ETM4 و شاخص های گیاهی VNIR2 و HYB4 را برای برآورد تاج پوشش گیاهی و تولید درمناطق مشابه توصیه نمود .