بررسی اثر استفاده از لیگنین کرافت در ساخت تخته فیبر

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر مصرف لیگنین کرافت درجه حرارت و زمان پرس گرم بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر سخت روش تر (یک رویه صاف ) که از الیاف مخلوط گونه های مورداستفاده در شرکت فیبر ایران ساخته شده است مورد بررسی قرار گرفت مقدار لیگنین به دست آمده از مایع پخت (لیکور ) سیاه کرافت در سه سطح 0.5و10 درصد (بر مبنای وزن خشک الیاف )حرارت پرس در دو سطح 190و 200 درجه سانتیگراد و زمان پرس در دو سطح 8 و 10 دقیقه به کار رفتند اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های حاصله شامل وزن مخصوص جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت مدول گسیختگی (MOR) چسبندگی داخلی (IB) و مقاومت کششی موازی سطح مطابق با استاندارد ASTM D1037 انجام و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج این بررسی نشان می دهند که بهترین تیمار برای افزایش ثبات ابعاد استفاده از لیگنین به مقدار 10 درصد بدون افزایش درجه حرارت پرس به مقدار 200 درجه سانتی گراد و زمان 10 دقیقه می باشد و در مورد خواص مکانیکی مصرف لیگنین به مقدار 10 درصد بدون افزایش درجه حرارت و زمان پرس منجر به تولید تخته هایی با خواص خمشی تر مناسب تر می گردد در حالی که مصرف لیگنین به مقدار 5 درصد همراه باافزایش درجه حرارت و زمان پرس منجر به بهبود چسبندگی داخلی و مقاومت در برابر کشش موازی سطح تخته ها می گردد .