تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

نویسندگان

چکیده

طول عمر مفید تراورس های اشباع شده در ایران بسیار کمتر از استاندارد جهانی است و نظر برخی پژوهشگران بر آن است که درصد رطوبت چوب بیش از انجام عملیات اشباع در حد مطلوب نبوده است به این دلیل تحقیق حاضر با این تفکر برنامه ریزی شد تا سه سطح رطوبتی متفاوت را (12و23و51 درصد)برای نمونه های چوبی انتخاب و پس از انجام عملیات اشباع در مخازن تحت فشار به روش بتل مقدار جذب و عمق آنها را با یکدیگر مقایسه نماییم نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سطوح رطوبتی 12 و 23 درصد (زیر نقطه اشباع الیاف ) تفاوت معنی داری در مقدار جذب وجود ندارد و به این دلیل کافی است رطوبت چوب ها را به حدود 23 درصد رسانید تا از اشباع بهینه چوب آلات با ماده حفاظتی کرئوزوت اطمینان حاصل شود و لزومی به خشک کردن چوب آلات تا حدود بسیار پایین نیست . این امر باعث سهولت برنامه ریزی در کارخانه ها شده و طول عمر چوب آلات اشباع شده از جمله تراورس های راه آهن را ارتقا می دهد .