دوره و شماره: دوره 54، شماره 4 - شماره پیاپی 940، تیر 1380