دوره و شماره: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 865، اردیبهشت 1380 
بررسی فلورستیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون

محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ محمد زبیری؛ محمدرضا مروری مهاجر؛ محمد صانعی شریعت پناهی