دوره و شماره: دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 873، خرداد 1380