بررسی جوامع گیاهی بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سفیدکوه

نویسندگان

چکیده

بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سفیدکوه با وسعتی در حدود 10000 هکتار در فاصله طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی واقع شده است. پوشش گیاهی منطقه بر اساس مکتب (Zygmatist) Braun - Blanguet مورد مطالعه قرار گرفت و طی آن , 18 جامعه و 6 زیر جامعه بر پایه تجزیه وتحلیل داده های جامعه شناسی گیاهی به روش های FCA و HAC تشخیص داده شد. این جوامع جنگل استپی به رده Quercetea persicae و راسته Quercetahia persicae تعلق دارند. جوامع زیر بخش اعظم پوشش طبیعی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند :
Quercetahia persicae ,Amygdaletum orientalis , Poligono Luzuloidis-Astragaletum strictifolii,Lonicero nummulariifoliae-Amygdaletum orientalis , Phlomido olivieri-Ferulaginetum anagulatae, Astragalo microphysae – Acantholimentum aspadani , Astragalo nervistipuli-Daphnetum mucronatae

پراکنش جوامع گیاهی منطقه اساساً تحت تاثیر عوامل توپوگرافیکی شامل ارتفاع از سطح دریا , جهت و میزان شیب و عوامل خاکی از جمله عمق و بافت قرار دارد. به طور کلی , این عوامل موجب استقرار اجتماعات گیاهی در نوارهای ارتفاعی و شیب های مختلف شده اند.

کلیدواژه‌ها