بررسی مقایسه ای ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی ماهی کلمه در مصب گرگانرود و تالاب انزلی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه , 28 ویژگی ریخت سنجی و 12 ویژگی شمارشی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus), به منظور تمایز دو جمعیت کلمه مهاجر به تالاب انزلی 1 و کلمه مهاجر به مصب گرگانرود , از اسفند 1378 تا فروردین 1379 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین ضریب تغییرات ویژگی های ریخت سنجی برای کلمه های تالاب انزلی و مصب گرگانرود به ترتیب 48/17 و 6/27 و میانگین ضریب تغییرات ویژگی های شمارشی برای کلمه های تالاب انزلی و مصب گرگانرود به ترتیب برابر 55/5 و 56/5 به دست آمد. روش مقایسه ای میانگین ها در حالت تک متغیره و چند متغیره به منظور مقایسه ویژگی های ریخت سنجی و نسبت ویژگی های ریخت سنجی و ویژگی های شمارشی در ماهیان کلمه دو منطقه صورت پذیرفت که اکثر ویژگی ها در دو منطقه دارای تفاوت های معنی دار بودند. روش تجزیه به عامل ها نشان داد که ویژگی های زیر مستقل و بسیار مهم اند : طول پوزه , طول ساقه دمی , ارتفاع باله مخرجی , قطر چشم , نسبت طول سر به فاصله بین دو چشم, نسبت طول استاندارد به ارتفاع بدن, نسبت طول استاندارد به طول باله سینه ای , تعداد شعاع های باله مخرجی , تعداد فلس قبل از باله پشتی و تعداد کل مهره های بدن. روش تجزیه تابع تشخیص نشان داد که دو جمعیت کلمه تالاب انزلی و مصب گرگانرود از همدیگر متمایزند.

کلیدواژه‌ها