تعیین دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش ترسیمی SCS در حوزه های آبخیز کوچک

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه اکثر حوزه های آبخیز کوچک کشور فاقد ایستگاه هیدرومتری هستند , برای تعیین دبی حداکثر سیلاب , نیاز به روش مناسبی است تا در برنامه های مدیریتی و حفاظتی برای کنترل سیل و فرسایش مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این روش ها , روش ترسیمی تعیین دبی حداکثر سیلاب, ارائه شده توسط سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا , سرویس حفاظت منابع طبیعی است. در این تحقیق برای بررسی این روش , 19 حوزه از سه منطقه کشور با توجه به محدودیت های موجود , به شرح زیر انتخاب شدند : منطقه کرج – قزوین (منطقه 1) , منطقه شمال (منطقه 2) و منطقه آذربایجان (منطقه 3). با بررسی این روش در سه منطقه , مشخص شد که کاربرد بارش تیپ II با کمترین خطا همراه است. با توجه به نتایج و بررسی های صورت گرفته , این روش برای مناطق 1 و 3 مناسب , ولی استفاده از آن در منطقه 2 (شمال البرز) , دارای خطای زیادی است.

کلیدواژه‌ها