بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری افت ها و راندمان تولید در صنعت تخته فیبر

نویسندگان

چکیده

برای اندازه گیری راندمان تولید و میزان افت در بخش های مختلف خط تولید تخته فیبر , از دو روش نمونه گیری صد در صد و تصادفی موضعی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین مقدار افت مربوط به بخش آسیاب و پالایش دهنده و کمترین مقدار , پس آب ناشی از پرس داغ است. از این گذشته , بین مقدار افت اندازه گیر شده به وسیله دو روش و برای هر بخش ( به استثنای بخش درجه بندی و آسیاب) و نیز مقدار افت و راندمان کلی , تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی موضعی می توان بدون متوقف کردن روند تولید , میزان افت بخش مورد نظر در خط تولید و نیز مقدار افت و راندمان تولید را با دقت زیاد آماری اندازه گیری و تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها