بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر روی سه گونه مرتعی Avena barbata ,Agropyron intermedinm و Panicum antidotale

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرخشکی و شوری بر سه گونه مرتعی Avena barbata ,Agropyron intermedinm و Panicum antidotale , تحقیقی در گلخانه به صورت روش آماری فاکتوریل و با طرح پایه کاملاً تصادفی در 3 تکرار با 36 تیمار در مجموع 108 گلدان انجام پذیرفت. تنش خشکی بر اساس دوره های آبیاری 12,6 و 20 روزه و تنش شوری نیز در قالب چهار تیمار شوروی صفر ( شاهد) , 120,40 و 200 میلی مولار انتخاب شد. محلول نمک شامل کلرید سدیم به نسبت 60 , سولفات سدیم به نسبت 30 و کلرید سدیم به نسبت 10 درصد تهیه و استفاده گردید . تنش به مدت دو ماه اعمال شد. در طول مدت آزمایش , بررسی هایی نظیر میزان وزن ماده خشک ساقه, برگ, ریشه, مقدار رطوبت نسبی و پتانسیل آب برگ ها , نسبت ریشه به برگ , درصد پژمردگی برگ ها , همچنین آثار تنش بر بخش های داخلی اندام ها در قالب برش های طولی و عرضی از گیاه انجام گردید . نتایج به دست آمده نشان داد که تنش خشکی و شوری موجب کاهش شدید ماده خشک (ساقه , برگ و ریشه ), رطوبت نسبی و پتانسیل آب برگ گونه ها شده است و در بین سه گونه , Avena barbataو
Agropyron intermedinm به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقاومت در برابر خشکی بودند , ضمن آنکه گونه های مورد مطالعه حساسیت زیادی نسبت به شوروی نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها