بررسی اثر دما بر تثبیت ماده حفاظتی سلکور در گونه راش ایرانی

نویسندگان

چکیده

مواد حفاظتی پس از ورود به چوب با گذشت زمان تثبیت می شوند. در این تحقیق، سرعت تثبیت نمک حفاظتی سلکور در درصد، تحت شرایط دمایی 17، 27 و 50 درجه سانتی گراد طی زمان بر روی نمونه های چوب سالم و چوب باخته گونه راش ایرانی بررسی شد. بدین منظور، بلوک های چوبی به ابعاد cm7×5×5 تهیه شده و با نمک حفاظتی محلول در آب سلکور (ACC) با غلظت دو درصد به روش سلول پر (بتل) اشباع شدند. برای بررسی اثر دما بر تثبیت ماده حفاظتی، نمونه های فوق در 3 انکوباتور، تحت دماهای فوق قرار داده شدند. به منظور اندازه گیری درصد تثبیت طی زمان، از بلوک های مذکور پس از تبدیل به نمونه های cm2×2×2 به وسیله دستگاه پرس هیدرولیک، تحت فشار Mpa 69عصاره گیری انجام شد. اسیدیته عصاره ها توسط دستگاه ph متر تک الکتروده برآورد و میزان کروم شش ظرفیتی تثبیت نشده موجود در عصاره، با روش دی فنیل کربازید و به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین گردید. این اندازه گیری به صورت مداوم برای هر بار عصاره گیری انجام شد و مقادیر غلظت کروم شش ظرفیتی موجود در عصاره با مقادیر غلظت کروم محلول اولیه مقایسه و درصد تثبیت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کاهش کروم شش ظرفیتی با افزایش ph همراه است که ناشی از جذب یون مثبت هیدروژن توسط کروم شش ظرفیتی برای احیا به کروم سه ظرفیتی و نیز، تبادل یونی اجزای فعال با چوب در مرحله اولیه تثبیت است. همچنین زمان لازم برای رسیدن به تثبیت کامل برای چوب سالم و باخته، در محیط های تثبیت 17، 27 و 50 درجه سانتی گراد به ترتیب 1075، 501 و 109 ساعت به دست آمد. به طور کلی، نتایج نشان دادند که دما نقش موثری در سرعت بخشیدن به فرایند تثبیت دارد، ولی چوب سالم و باخته، از این نظر، از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها