بررسی به کارگیری روش نمونه برداری با مونه بندی به منظور برآورد موجودی حجمی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی به کارگیری روش نمونه برداری با مونه بندی (استراتیفیکاسیون یا تیپ بندی) در جنگل خیرودکنار نوشهر، مقایسه ای با درنظرگرفتن هزینه و دقت بین دو روش نمونه برداری منظم تصادفی (روش معمول نمونه برداری در جنگل خیرودکنار) و منظم تصادفی با مونه بندی در دو بخش پاتم و نم خانه این جنگل انجام شد. برای این منظور، ابتدا این دو بخش با کمک عکس های هوایی و براساس تراکم جنگل به مونه ها با تیپ هایی چند تقسیم گردید و سپس به روش منظم تصادفی (سیستماتیک تصادفی) آماربرداری صورت گرفت. همچنین زمان صرف شده برای مونه بندی عکس های در آزمایشگاه و اندازه گیری قطعات نمونه در جنگل نیز ثبت شد. پس از انجام آماربرداری به هر در روش، دقت و هزینه هر روش به طور جداگانه محاسبه و از مقدار عددی حاصل ضرب (هزینه × دقت) یاT ×E2% جهت مقایسه دو روش فوق استفاده گردید. این مقایسه نشان داد که روش نمونه برداری با مونه بندی نسبت به نمونه برداری به روش منظم تصادفی از دقت بالاتری برخوردار بوده و مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها