مطالعه پدیده های طبیعی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) برای کاهش تعداد باندهای طیفی و متغیرهای مکانی از طریق پیداکردن ترکیب خطی متغیرهایی که بیشترین تغییرات را دارند استفاده شد. به منظور به کارگیری PCA، از داده های TM ماهواره لندست مربوط به5 منطقه مختلف مرکزی ایران و همچنین 18 متغیر خاک استفاده گردید. نتایج PCA مربوط به باندهای TM، اهمیت مولفه اول (PC1) برای مطالعات خاک، PC2 و گاهی PC3 در مطالعات پوشش گیاهی را نشان داد. نتایج PCA نشان داد که 7 باند TM و 18 متغیر خاک عمدتاً در سه مولفه اصلی به ترتیب بیش از 90 و 55 درصد از اطلاعات را به خود اختصاص می دهند. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، روش PCA برای اطلاعات طیفی و مکانی مختلف و کمک به طراحی نمونه برداری، به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه می تواند به کار رود.

کلیدواژه‌ها