استفاده از قارچ های تولید کننده مواد فعال سطحی در رفع آلودگی های نفتی محیط زیست

نویسنده

چکیده

در شرایط درون شیشه، توان تجزیه نفت و تولید مواد فعال سطحی توسط 10 گونه قارچ متعلق به دو رده آسکومیست و دوترومیست مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی بالایی بین رشد میسلیوم و توان تولید مواد فعال سطحی در محیط های نفتی (4% غلظت حجمی) وجود داشت که می توان تجزیه هیدروکربن های نفتی و سنتز Denovo مواد فعال سطحی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها