امکان استفاده از پلی استایرن در ساخت تخته خرده چوب

نویسندگان

چکیده

برای بررسی امکان استفاده از ضایعات پلی استایرن در ساخت تخته خرده چوب، تخته های آزمونی یک لایه با جرم مخصوص kg/m 600 و ضخامت 14 میلی متر با توجه به تیمارهای مقدار چسب در پنج سطح (0، 5/2، 5/5 و 10 درصد) و مقدار پلی استایرن در پنج سطح (0، 5، 10، 15 و 20 درصد) ساخته شدند. پس از انجام تعدل رطوبتی تخته های آزمونی در شرایط استاندارد (در 20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 درصد)، خواص فیزیکی (جرم مخصوص، درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت) و خواص مکانیکی (مقاومت به خمش استاتیک، مدول الاستیسیته و مقاومت برشی) آنها اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش مقدرا چسب موجب بهبود کلیه خواص مکانیکی و فیزیکی اندازه گیری شده گردیده است. مصرف مقادیر مختلف پلی استایرن بر خواص مکانیکی تخته ها (به استثنای مقاومت برشی) اثر مثبت نشان می دهد، به طوری که افزایش مقدار پلی استایرن موجب افزایش این مقاومت ها شده و تفاوت بین آنها معنی دار است. به علاوه، افزایش مقدار پلی استایرن به بهبود کلیه خواص فیزیکی مورد اندازه گیری تخته های آزمونی منجر شده است، در بین تیمارهای مختلف، هر چند تخته های ساخته شده با مقدار 10 درصد چسب، به همراه 15 و 20 درصدد پلی استایرن دارای بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی بودند، ولی در بین خواص فیزیکی و مکانیکی این تخته ها و تخته های ساخته شده با مقدار 5 درصد چسب و 20 درصد پلی استایرن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. علاوه بر این، تفاوت ویژگی های کیفی این تخته ها و تخته های تیمار شاهد معنی دار نبوده است. این بررسی نشان می دهد که با مصرف مقدار 5 درصد چسب اوره – فرم آلدیید به همراه 20 درصد پلی استایرن (مناسب ترین تیمار در این بررسی) ضمن حفظ کیفیت تخته خرده چوب، میزان مصرف چسب نیز به مقدار زیادی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها