همانندسازی و پیش بینی رشد دو گونه پیسه آ و کاج قرمز براساس گرم شدن زیست کره

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، فرایند شناخته شده مدل رایانه رشد پویای درخت (JABOWA) به منظور همانندسازی و پیش بینی رشد دو گونه درختی پیسه آ (Picea adies(L) Karst) کاج قرمز (Pinus resinosa Aiton)، که به فاصله 8/1× 8/1 متر در جنگل مورگان (واقع در جنوب جزیره مونترال، استان کبک کانادا) مورد کاشت قرار گرفته بودند، در آب و هوای معمولی و به هنگام تغییر آب و هوا مورد استفاده قرار گرفت. براساس گزارش های تحقیقی اعلام شده، چهار تیماردرجه حرارت معمولی و نیز در صورت افزایش درجه حرارت هوا، به میزان 1، 3 و 5 درجه سانتی گراد، در نظر گرفته شد. نمونه های دوایر رویشی دوگونه، که به صورت مخلوط در ردیف های متناوب کاشته شده بودند، از محل ارتفاع برابر سینه (30/1 متر) برداشت شد. در قدم اول، برنامه رایانه ای رشد پویای درخت، با توجه به رشد واقعی دو گونه و با ایجاد پرونده هایی از داده های آب و هوایی سال های 1954-1992، تعیین شرایط رویشگاه از نظر نوع خاک و عناصر غذایی و مشخصه های رویشی، تطبیق شد. سپس مقادیر خروجی محاسبه شده افزایش رویه زمینی، که نمودی از رشد را نشان می داد، با توجه به افزایش رشد ده ساله رویش جاری (1983 – 1992) و ده ساله بعد از آن (1993 – 2002) مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه های افزایش رشد نشان داد وقتی که درجه حرارت به صورت معمولی باشد یا زمانی که 1 و 3 درجه سانتی گراد افزایش یابد، تفاوت معنی داری بین دو گونه وجود نخواهد داشت، ولی هنگامی که درجه حرارت هوا تا 5 درجه سانتی گراد افزایش از خود نشان دهد، اختلاف رشد دو گونه در سطح 001/0 ، معنی دار خواهد بود. اثر درجه حرارت روی دو گونه، بجز حالت معمولی و موقعی که یک درجه سانتی گراد افزایش یافت، منفی بود. هنگامی که متوسط درجه حرارت 1 ، 3 و 5 درجه سانتی گراد گرم تر از حالت معمولی بود، کاج قرمز بیشتر از پیسه آ رشد داشت. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که در صورت گرم تر شدن زیست کره، هر دو گونه نسبت به حالت معمول کاهش رشد نشان خواهند داد و پیسه آ به احتمال زیادتری، بیشتر از کاج قرمز از این ویژگی برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها