بررسی استفاده از گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی امکان بازیافت گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ به روش سودا انجام گرفته است. بدین منظور نخست خواص آناتومیکی و ترکیبات شیمیایی الیاف حاصل از این گونی ها اندازه گیری شد. در شرایط مختلف پخت‘ میانگین بازده و عدد کاپا به ترتیب 55/4 و 69/34 درصد به دست آمد. شرایط مناسبت برای ساخت خمیر کاغذ آزمایشگاهی با قلیاییت 14‘ 16 و 18 درصد و زمان پخت 20 دقیقه انتخاب شده و کاغذهای با وزن پایه 2m/gr60 ساخته شد. میانگین اندیس مقاومت در برابر ترکیدن در سه سطح قلیاییت 14‘ 16و 18 درصد به ترتیب 73/4‘ 78/5 و 78/4 gr/2Kpam ‘ میانگین اندیس مقاومت در برابر پاره شدن به ترتیب 89/10‘ 83/10 و 65/11 gr/2mNm و میانگین مقادیر طول پاره شدن سطح قلیاییت به ترتیب 4185/4‘ 3900/4 کیلومتر به دست آمد. لگاریتم اعشاری مقادیر تعداد کوتاه شدن در سه سطح قلیاییت 64/1‘ 43/1 و 62/1 بود. محاسبات آماری نشان می دهد بجز در مورد طول پاره شدن‘ در سایر موارد اندازه گیری شده اثر قلیاییت معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها